Logo Luing Pyrex

Komplexní zajištění služeb v oblasti PO, BOZP a nakládání s odpady

velkosklad@luingpyrex.cz

volejte: +420 597 317 111

sídlo firmy najděte na mapě
Hasič barvaFunkční prádlo Auta pro Prahu

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI, ENVIRONMENTU A BOZP SPOLEČNOSTÍ LUING PYREX GROUP

Na období 2018-2021

Jednatel LUING PYREX Group, v souladu se strategickými záměry společnosti, vyhlašuje následující Politiku kvality s cílem plně uspokojovat požadavky a očekávání našich zákazníků, a všech zainteresovaných stran, neustále zvyšovat efektivnost systémů managementu kvality a dosáhnout úspěšnost v podnikání. 

1. Politika kvality

   1.1 Principy:

1.1.1 Zaměření na zákazníka
 • Poznávání a analyzování současných i budoucích potřeb našich zákazníků
 • Plnění požadavků a očekávání naších zákazníků
 • Měření spokojenosti zákazníků a vyvozování dalších aktivit na základě výsledků těchto měření 
1.1.2 Vedení 
 • Vzdělávání, trénování a vedení pracovníků a definování strategických záměrů organizace
 • Vybavení pracovníků potřebnými zdroji pro činnosti v rámci jejich zodpovědnosti
 • Vytváření pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu a současně dosahování vyhlášených záměrů a cílů organizace, chování zaměstnanců v souladu s požadavky společnosti
 
1.1.3 Zapojení zaměstnanců
 • Využívání znalostí, schopností a dovedností všech pracovníků organizace pro řízení procesů
 • Rozvíjení úrovně kompetence pracovníků
 • Aktivní vyhledávání příležitostí ke zlepšování
 1.1.4 Procesní přístup
 • Definování procesů a vnímání činností v organizaci jako vzájemně na sebe působících procesů
 • Definování rozhraní procesů s funkcemi organizace a stanovení jasných zodpovědností a pravomocí pro řízení procesů
 • Plánování a zajišťování dostupnosti zdrojů potřebných pro realizaci procesů
1.1.5 Systémový přístup k managementu
 • Uplatňování, rozvíjení a neustálé zlepšování systému managementu kvality podle norem ISO 9001 vedoucí k uspokojování potřeb a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran
1.1.6 Neustálé zlepšování
 • Neustále zlepšování služeb a výrobků, zvyšování efektivnosti a účinnosti všech procesů, systému managementu kvality a včasné přijímání preventivních opatření
 • Využívání podnětů pracovníků ke zlepšování výkonnosti všech procesů a činností
1.1.7 Přístup k rozhodování zakládající se na faktech
 • Analýza údajů pomocí platných metod a uplatňování týmové práce pro řešení problematiky kvality
1.1.8 Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy
 • Monitorování a hodnocení způsobilosti našich dodavatelů
 • Vytváření jasné a otevřené komunikace a vzájemně prospěšných vztahů s našimi dodavateli 
       1.2 Zajištění Politiky kvality

        K zajištění Politiky kvality se vedení LUING PYREX Group zavazuje:
 • udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat systémy managementu kvality v souladu s požadavky norem řady ISO 9000,
 • pravidelně každý rok vyhlašovat na její podporu Cíle a provádět jejich pravidelné přezkoumávání,
 • vytvářet a poskytovat dostatečné zdroje pro realizaci Politiky kvality, Cílů kvality, včetně strategických cílů daných podnikatelským záměrem
 • sdělovat uvnitř naší organizace důležitost plnění požadavků zákazníka, jakož i normativních a legislativních požadavků a požadavků interních předpisů,
 • dodávat zákazníkovi produkty v nejvyšší možné kvalitě
 • v případě neshody jednat v zájmu zákazníka
 • v případě sporu umožnit zákazníkovi mimosoudní řešení dle ustanovení paragrafu 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně sportřebitele u České obchodní inspekce (www.coi.cz)
 • poskytovat zaměstnancům a zákazníkům informace o problematice systému managementu
 • systematicky provádět údržbu výrobního zařízení pro dosažení shody s požadavky na produkt,
 • motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a kompetenci našich zaměstnanců při řízení kvality,
 • komunikovat politiku jak uvnitř společnosti tak i navenek vůči zákazníkům, externím poskytovatelům a všem relevantním zainteresovaným stranám a udržovat ji trvale dostupnou.     
Osobní angažovaností a aktivitou neustále zvyšovat efektivnost systému managementu kvality.
 
 
2. Environmentální politika
 
Společnost LUING PYREX Group v současné době realizuje prodej věcných prostředků požární ochrany (hadice, savice, proudnice, armatury apod.), zajištění dodávek a prodej, servis opravy a kontroly přenosných a pojízdných hasicích přístrojů a hydrantových systémů a protipožárních zařízení, zpracování veškeré dokumentace a provádění školení a odborné přípravy v oblastech požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odpadového hospodářství. Cílem naší společnosti je systémovým přístupem dosáhnout a udržovat v oblasti ochrany životního prostředí takové řídicí a organizační úrovně, která dovolí minimalizovat negativní vliv naší průmyslové činnosti na životní prostředí a projeví se kladně v kvalitě produkce, v úrovni bezpečnosti práce a v zajištění udržitelných životních podmínek v ostravské oblasti poznamenané průmyslovou činností. 
Vedení LUING PYREX Group považuje ochranu životního prostředí za jednu z priorit řízení společnosti a v souladu se strategickými záměry stanoví následující zásady:
 • Dodržovat závazné povinnosti v ochraně životního prostředí jako základ kontinuálního zlepšování environmentální výkonnosti naší společnosti.
 • Poskytovat informace o environmentální problematice všem zainteresovaným stranám (např. zaměstnancům, zákazníkům a veřejnosti).
 • Zajistit odstranění nebo minimalizaci vlivů starých ekologických zátěží po zrušených průmyslových aktivitách.
 • Prevencí předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní  vliv na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
 • Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti, kompetenci a odpovědnost našich zaměstnanců při ochraně životního prostředí
Neustálé zlepšovat procesy environmentálního řízení a environmentální výkonnost v souladu s nejnovějšími vědeckotechnickými poznatky, požadavky zákazníků a očekáváním veřejnosti
 
 
       3. Politika SM BOZP
                
       Společnost LUING PYREX Group v současné době realizuje prodej věcných prostředků požární ochrany (hadice, savice, proudnice, armatury apod.), zajištění dodávek a prodej, servis opravy a kontroly přenosných a pojízdných hasicích přístrojů a hydrantových systémů a protipožárních zařízení, zpracování veškeré dokumentace a provádění školení a odborné přípravy v oblastech požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odpadového hospodářství.Cílem naší společnosti je systémovým přístupem neustále rozvíjet a zlepšovat politiku BOZP, dosáhnout a udržovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci takové řídicí a organizační úrovně, která dovolí minimalizovat negativní vliv naší průmyslové činnosti na otázky bezpečnosti, ochrany zdraví a projeví se kladně v kvalitě produkce, v úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v zajištění udržitelných životních podmínek.
      Vedení LUING PYREX Group považuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci za jednu z priorit řízení společnosti a v souladu se strategickými záměry stanoví následující zásady:
 • Udržování takového systému managementu BOZP, který svojí funkcí zajistí plnění požadavků OHSAS 18001 a vytvoří podmínky pro bezpečnou práci v celé organizaci
 • Udržovat tento systém v souladu s požadavky jiných stanovených politik, vizí a cílů
 • Veškeré podniknuté kroky budou zdokumentovány, jejich hodnoty a výsledky poskytnuty pro další vývoj a implementaci nových podnětů k odstranění nežádoucích vlivů pracovní činnosti
 • Vytvoření systému prevence vzniku úrazů a poškození zdraví, který svojí povahou sníží pracovní úrazovost na přijatelnou mez nebo dokonce úrazovost zcela eliminuje
 • Neustále zlepšovat všechny postupy a procesy k zajištění BOZP
 • Využívat nejlepší dostupné technologie pro minimalizaci rizika nehod
 • Využívat pozitivní zkušenosti z našeho oboru k minimalizaci rizik a zajištění racionálního využívání veškerých zdrojů
 • Být v souladu s právními požadavky a předpisy vztahující se k činnosti LUING PYREX Group a provádět implementaci dalších právních předpisů a požadavků v oblasti BOZP
 • Usilovat o absolutní transparentnost a výměnu informací v oblasti zásad BOZP jak v rámci managementu LUING PYREX Group mezi vedením a zaměstnanci tak i s veškerými dodavateli a odběrateli, s cílem vytvoření povědomí o povinnostech v oblasti BOZP
 • Vedení LUING PYREX Group se zavazuje ke stanovení a pravidelnému přezkoumání cílů BOZP
Vedení LUING PYREX Group se zavazuje vytvářet a poskytovat dostatečné zdroje pro realizaci Politiky BOZP, Cílů BOZP, včetně strategických cílů daných podnikatelským záměrem
 
Vedení LUING PYREX Group se zavazuje ke stanovení a přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot a poskytnutí potřebných zdrojů.
 
  V Ostravě dne 20. 3. 2018                                                                               Ing. Luděk Jaterka – jednatel společnosti

 

Logo Luing Pyrex
LUING PYREX, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Pyrex
Pyrex, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Luing
LUING, spol. s r.o.
Nádražní 187
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel: +420 595 134 300
Fax: +420 596 136 119

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO